Wycena przedsiębiorstwa

Doradztwo Strategiczne


Wycena firmy to skrupulatny proces, który obejmuje ocenę wartości pieniężnej firmy poprzez skrupulatną ocenę jej aktywów, pasywów, wyników finansowych i dominującej dynamiki rynkowej.

Nasze podejście


Zbieranie i analiza danych

Zbieranie odpowiednich informacji finansowych, danych rynkowych i trendów branżowych w celu kompleksowego zrozumienia wyników i pozycji firmy. Analizuj czynniki takie jak przychody, wydatki, aktywa, pasywa, prognozy wzrostu i krajobraz konkurencyjny.


Wybór metodologii wyceny

Wybierz odpowiednią metodę wyceny w oparciu o charakter spółki, branżę i dostępne dane. Typowe metody obejmują podejście dochodowe (zdyskontowane przepływy pieniężne), podejście rynkowe (analiza porównywalnych spółek) i podejście majątkowe (skorygowana wartość aktywów netto).


Wycena i interpretacja

Zastosowanie wybranej metody wyceny do obliczenia wartości spółki. Zinterpretuj wyniki w kontekście warunków rynkowych, wyników firmy i wzorców branżowych, aby uzyskać dobrze uzasadnioną i możliwą do obrony wartość wyceny.


Pozostałe usługi


Doradztwo Transakcyjne
Pozyskiwanie Kapitału
Doradztwo Strategiczne

Po stronie Sprzedającego

Poruszaj się po złożoności sprzedaży swojej firmy dzięki naszym specjalistycznym usługom po stronie sprzedającego. Od strategicznego pozycjonowania po negocjacje, poprowadzimy Cię na każdym etapie udanej i lukratywnej sprzedaży firmy.

Po stronie Kupującego

Ukierunkowany wzrost z doradztwem ekspertów. Odblokuj wartość dzięki naszej kompleksowej usłudze, od identyfikacji potencjalnych celów do udanego przejęcia, dostosowanej do ekspansji Twojej firmy.

Podziały i Wydzielanie Spółek

Uwolnienie wartości dzięki precyzyjnemu podziałowi. Nasze usługi eksperckie pomagają firmom w przeprowadzaniu płynnych podziałów i wydzielania, maksymalizując optymalizację aktywów i potencjał wzrostu przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności.

Wspólne Przedsięwzięcia i Partnerstwa

Nasza usługa oferuje doradztwo w zakresie nawiązywania i pielęgnowania strategicznych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć, umożliwiając firmom wykorzystanie synergii, rozszerzenie obecności na rynku i osiągnięcie wspólnego sukcesu.

Opiniowanie (Fairness Opinion)

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo oraz bezstronne opinie na temat uczciwości ofert, pomagając klientom w ocenie transakcji, fuzji, przejęć i krytycznych decyzji korporacyjnych pod kątem przejrzystości, zgodności i należytego zarządzania.

Wycena przedsiębiorstwa

Dokładne usługi wyceny: Odkryj prawdziwą wartość swoich aktywów, aby podejmować świadome decyzje finansowe. Analiza ekspercka dostosowana do Twoich potrzeb, umożliwiająca podejmowanie pewnych decyzji.

Doradztwo w zakresie długu

Nasze doradztwo obejmuje pozyskiwanie długu zarówno od tradycyjnych, jak i alternatywnych pożyczkodawców, a także skuteczne strategie restrukturyzacji, umożliwiające firmom osiągnięcie wydajności finansowej, strategicznego wzrostu i ograniczenia ryzyka.

Rynki kapitałowe

Usługi rynków kapitałowych dla strategii inwestycyjnych. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom poruszanie się w dynamicznym krajobrazie, wykorzystywanie możliwości i osiąganie celów finansowych.

Rozpocznijmy dialog i wspólnie zbadajmy potencjalne kierunki rozwoju.

Kontakt